Notícies

Presentades les Bases dels II Premis Antoni Carné

PREÀMBUL.- L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, confederació del tercer sector cultural en l’àmbit del’associacionisme i la cultura popular, promou la 2a edició dels PREMIS “ANTONI CARNÉ” DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ. Mitjançant aquesta convocatòria, es vol reconèixer els premiats en les quatre categories contemplades enguany (Persona, Mitjà de Comunicació, Projecte i Entitat), però també el conjunt de ciutadans, col·lectius i institucions que treballen en la difusió de l’associacionisme a Catalunya.

Les xifres inviten a la reflexió. Més de 500.000 catalans estan associats a una entitat cultural, participant així activament en l’enriquiment de la vida dels seus pobles, viles, barris o ciutats. Tots ells han decidit altruistament comprometre’s amb el seu entorn més immediat, sense més recompenses ni guanys que la satisfacció de participar en iniciatives que milloren la convivència i impulsen la comunitat. Els Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català són un homenatge a tots ells.

Des de fa 150 anys, l’associacionisme català és una gran eina d’apoderament ciutadà. En les entitats, moltes persones adquireixen competències i aptituds socials que no podrien aprehendre enlloc més. La definició que el diccionari adjudica a paraules com “convivència”, “democràcia”, “llibertat” o “cohesió” seria completament estèril si aquests valors no es plasmessin, moltes vegades a través de la pràctica associativa, a la realitat. Sense  l’associacionisme sonarien buides totes aquestes expressions que estructuren la nostra societat, talment no tinguessin valor autèntic. Les entitats són l’eina necessària per aconseguir que una unió de ciutadans es converteixi en una comunitat.

L’Ens va crear l’any passat la 1a edició dels Premis, que interpel·len al conjunt de l’associacionisme cultural català. Ho fèiem convençuts de la importància del moviment associatiu pel progrés social, i fidel a la voluntat innovadora que sempre ha caracteritzat la confederació. D’aquesta manera, no només es  volia reconèixer els diferents col·lectius de cultura popular, sinó especialment reivindicar la pròpia pràctica ssociativa. Batejant-los com “Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català”, hem volgut homenatjar la dedicació, saviesa i mestratge del primer president de l’Ens.

L’associacionisme viu a peu de carrer, treballant per esdevenir útil a persones gairebé sempre desconegudes. L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, entitat acreditada per la UNESCO en el Comitè Intergovernamental de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, crea aquests premis per a visualitzar aquesta feina sovint desconeguda. Reconeixent les persones, mitjans de comunicació, projectes i entitats que hagin destacat en el foment de l’associacionisme, reivindiquem al mateix temps els valors que millor ens defineixen com a societat.

Els Premis Antoni Carné volen homenatjar Antoni Carné Parramon (1954-2015), president-fundador de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català. Durant gran part de la seva vida, Carné va dedicar els seus esforços a dotar al moviment associatiu de prestigi i reconeixement social. La seva empremta ha estat cabdal per aconseguir que l’Ens sigui la confederació de referència de la cultura popular catalana.

 

PRIMER.- DEFINICIÓ DELS PREMIS

Els premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català, volen reconèixer la trajectòria de les persones o organitzacions que treballen en la difusió de l’associacionisme i la cultura popular a Catalunya.

 

SEGON: FINALITAT

Els premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català tenen per finalitat:

 • Potenciar l’associacionisme cultural, promovent i reconeixent noves iniciatives innovadores.
 • Donar a conèixer les activitats que realitzen les federacions així com les entitats de base de cultura popular.
 • Distingir les tasques desenvolupades en l’àmbit de l’associacionisme cultural català de les entitats, persones i mitjans o professionals de la comunicació per la repercussió que tenen en el seu entorn immediat i general.
 • Reconèixer la trajectòria de les entitats, persones o mitjans de comunicació que vetllen, a través de l’associacionisme cultural, en tasques d’inclusió i cohesió socials.
 • Recordar la figura d’Antoni Carné, primer president de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català.

 

TERCER.- CATEGORIES I TEMÀTICA

La segona edició dels Premis “Antoni Carné” de l’Associacionisme Cultural Català tindrà les següents categories:

1.- Premi BBVA CX de l’Associacionisme Cultural Català a l’Entitat. Reconeixement a aquella entitat sense ànim de lucre que més hagi contribuït en la difusió de la xarxa associativa, contribuint a generar un impacte positiu en la cohesió social del seu àmbit de referència.

2.- Premi de l’Associacionisme Cultural Català al Projecte. Aquest guardó es dividirà en dues seccions: 

 • Premi Previsora General de l’Associacionisme Cultural Català al millor Projecte, adreçat a aquells projectes que superin 6.000€ en despeses.
 • Premi Arç Cooperativa de l’Associacionisme Cultural Català al millor Projecte, destinat a aquells projectes que no superin els 6.000€ en despeses. 

En ambdues seccions, es reconeixerà la feina del projecte que més hagi contribuït a difondre i/o renovar la pràctica associativa.

3.- Premi Ens de l’Associacionisme Cultural Català a la Persona. Guardó honorífic que reconeixerà la tasca d’una persona que hagi ajudat a vehicular, potenciar i articular l’associacionisme, ja sigui en un projecte puntual o en tota la trajectòria en les activitats desenvolupades en el temps.

4.- Premi Tornaveu al Mitjà de Comunicació. Reconeixement a un periodista, comunicador, programa o mitjà que hagi contribuït a la difusió de les activitats i els valors de l’associacionisme cultural català.

 

QUART.- ORGANITZADOR

Els presents premis, estan organitzats per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català (a partir d’ara, Ens), amb seu social ubicada al Carrer València 558, 6è 1è. 08026 Barcelona. (El Barcelonès). 

Les presents bases estaran disponibles a la pàgina web www.ens.cat

 

CINQUÈ.- ELECCIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA

L’elecció dels guanyadors es realitzarà per dos canals, segons el tipus de premi:

A. Selecció entre les candidatures rebudes:

Les modalitats de Premi a l’Entitat i Premi al Projecte són candidatures obertes, és a dir, els interessats enviaran les seves propostes a l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català al correu premis@ens.cat (veure punt sisè de les bases).

El jurat decidirà l’entitat i els projectes premiats entre les propostes rebudes, estigui integrades com a membre de l’Ens o no ho estiguin. Aquesta presentació podrà ser feta directament pels implicats o per tercers.

 

PREMI A L’ENTITAT

El Jurat valorarà els següents criteris:

 • Implicació de l’entitat en el seu entorn.
 • Foment de l’associacionisme cultural.
 • Dinamització entitats de base.
 • Creació projectes singulars.
 • Repercussió social i cultural del resultat final de les activitats dutes a terme per l’entitat.
 • Visibilitat de l’entitat en el seu àmbit immediat i general.
 • Capacitat de mobilització de l’entitat en les iniciatives que du a terme.
 • Innovació i renovació de les iniciatives impulsades per l’entitat.
 • Valoració dels participants i el públic en aquestes iniciatives.
 • Grau de sostenibilitat dels projectes de l’entitat.

 

PREMI AL PROJECTE

El Jurat valorarà els següents criteris:

 • Implicació de l’entitat en el seu entorn.
 • Innovació metodològica de la pràctica associativa.
 • Repercussió mediàtica del projecte.
 • Beneficis culturals i socials de la iniciativa.
 • Valoració del públic participant.
 • Sostenibilitat del projecte.

 

B. Elecció directe del jurat:

Estan subjectes a aquesta modalitat el Premi a la Persona i el Premi al Mitjà de Comunicació.

El jurat decidirà quines persones o organitzacions mereixen el reconeixement, sense obrir un procés previ de presentació de candidatures. Les persones o organitzacions, seran escollides preferentment en l’àmbit territorial de la cultura i la llengua catalana. No obstant el jurat podrà escollir-les, excepcionalment, en altres àmbits geogràfics.

 

PREMI A LA PERSONA

El Jurat valorarà els següents criteris:

 • Trajectòria de la persona en l’àmbit associatiu.
 • Renovació i dinamització de l’associacionisme cultural.
 • Promoció de l’estudi i la reflexió entorn l’associacionisme cultural.

 

PREMI AL MITJÀ DE COMUNICACIÓ

El Jurat valorarà els següents criteris:

 • Trajectòria de la persona o mitjà de comunicació.
 • Divulgació de l’associacionisme en formats innovadors.
 • Repercussió mediàtica de la persona o mitjà de comunicació.
 • Difusió de la pràctica associativa en col·lectius o indrets amb baixa intensitat associativa.

 

SISÈ.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

PREMI A L’ENTITAT

Les entitats que desitgin presentar candidatura a la categoria Premi a l’Entitat o aquelles que la presentin a favor d’una altra, han d’enviar un correu electrònic a premis@ens.cat. En aquest correu han de figurar les següents dades:

 • Nom de l’entitat.
 • Nom de la candidatura.
 • Agenda d’activitats més recents.
 • Repercussió mediàtica de l’entitat presentada en la candidatura.
 • Previsió de sostenibilitat de la candidatura presentada.
 • Breu història de la trajectòria de l’entitat.
 • Dades de contacte de l’entitat: nom, seu social, NIF, dades de contacte (persona/es, telèfons, adreça electrònica).

 

Les candidatures han tenir ubicada prioritàriament la seu social en els territoris de parla catalana. Les entitats candidates han d’estar inscrites obligatòriament en el Registre d’Associacions i Federacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o de l’àmbit territorial en el qual estiguin ubicades.

Les candidatures poden ser presentades per entitats individuals o per entitats que hagin treballat en xarxa en l’elaboració d’un projecte.

Les candidatures s’hauran d’enviar abans de les 23:59h del 28 de febrer de 2018 al correu electrònic premis@ens.cat o a l’adreça postal Carrer València 558 6, 1è . 08030. Barcelona (El Barcelonès).

 

PREMI AL PROJECTE

Les entitats que desitgin presentar candidatura en qualsevol de les seccions del Premi al Projecte han d’enviar un correu electrònic a premis@ens.cat. En aquest correu han de figurar les següents dades:

 • Nom de l’entitat.
 • Nom de la candidatura.
 • Agenda d’activitats relacionades amb el projecte.
 • Actors implicats en el projecte.
 • Àmbit de referència (població a qui va adreçat).
 • Previsió de sostenibilitat de la candidatura presentada.
 • Breu història de la trajectòria del projecte.
 • Dades de contacte de l’entitat: nom, seu social, NIF, dades de contacte (persona/es,
 • telèfons, adreça electrònica).
 • Pressupost del projecte (detallant específicament les despeses).

 

Les entitats promotores dels projectes han tenir ubicada prioritàriament la seu social en els territoris de parla catalana. Les entitats candidates han d’estar inscrites obligatòriament en el Registre d’Associacions i Federacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o de l’àmbit territorial en el qual estiguin ubicades.

Les candidatures s'haurien d'enviar abans de les 23:59h del 28 de febrer de 2018 al correu electrònic premis@ens.cat o a l'adreça postal Carrer València 558, 6, 1è. 08030 Barcelona (El Barcelonès)

 

SETÈ.- COMPOSICIÓ DEL JURAT

El Jurat, proposat per la Junta de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, estarà format per tres membres de l’Ens i tres experts de reconeguda vàlua professional. Si es dóna la circumstància que algun dels membres del Jurat està directament vinculat en una candidatura als premis, es permetrà la seva participació en les deliberacions però s’abstindrà en les votacions. El secretari del jurat, que nomenarà l’Ens, tindrà veu però no dret a vot, i serà l’encarregat de prendre registre de l’acta. En cas d’empat en les votacions, el president del Jurat, que recaurà en un dels membres de l’Ens, disposarà del vot de qualitat.

Contra la designació del Jurat, no s’admetrà cap mena de reclamació.

 

VUITÈ.- PREMI

El Premi BBVA CX de l’Associacionisme Cultural Català a l’Entitat a la candidatura guanyadora serà recompensat amb 3000 € més el trofeu i diploma acreditatiu. 

Cadascun de les seccions del Premi Previsora General de l’Associacionisme Cultural Català al Projecte i Premi Arç Cooperativa de l’Associacionisme Cultural Català al Projecte, seran recompensats amb 1.000€, més el trofeu i diploma acreditatiu. 

El Premi Ens de l’Associacionisme Cultural Català a la Persona i el Premi Tornaveu al Mitjà de Comunicació seran recompensats amb el lliurament del trofeu i diploma acreditatiu a cadascun d’ells.

La decisió del Jurat es donarà a conèixer durant la gal·la de lliurament dels premis.

La dotació del premi es farà efectiu en el compte corrent que acrediti la candidatura guanyadora.

 

NOVÈ.- VEREDICTE

El veredicte del Jurat serà inapel·lable. L’Ens es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o modificar les presents bases, així com l’organització i/o gestió dels presents premis.

 

DESÈ.- DIVERSOS

 • Acceptació.-

La presentació d’una candidatura determina l’acceptació, per part de l’entitat, de la totalitat de les presents bases dels premis. Les candidatures guanyadores es comprometen a participar en els actes de promoció dels premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català que l’Ens estableixi durant l’any 2018.

 • Publicitat.-

Els candidats, siguin persones, entitats o mitjans de comunicació, consenten automàticament, en el moment de participar, en la utilització de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius sempre que aquests estiguin relacionats amb els premis en qüestió.

 • Protecció de dades.-

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de l’Ens amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i / o contractats, així com per mantenir-vos informat, inclús per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat dels premis “Antoni Carné” de l’Associacionisme Cultural Català.

Les candidatures presentades podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a premis@ens.cat o bé mitjançant un escrit adreçat a l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català. Carrer València, 588, 6è 1è. 08026 Barcelona (el Barcelonès) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI.

Ens de l’Associacionisme Cultural Català, 3 de desembre de 2017

Més imatges: 

menú de notícies