Via Fora

Via fora !! és una revista editada per l’associació enllaç promotora de cultura popular. Amb el subtítol publicació per a la gent culturalment activa, es va especialitzar de bon començament en temes com ara la cultura popular o la sociocultura. Ben aviat, però, va ampliar la temàtica a d’altres camps: desenvolupament, cooperativisme, salut, nous moviments socials, interculturalitat, política, sociologia... Amb una periodicitat trimestral, se’n va editar 66 números, entre els anys 1984 i 2001.

L’any 2011 l’ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA va signar un conveni de col·laboració, un dels aspectes del qual fou la difusió dels seus continguts en format digital.