II Congrés de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

Organitzadors

Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya (FGATC)